فازمـــتــــر

فازمتر وسیله ای برای تشخیص وجود ولتاژ الکتریکی است. ساده‌ترین فازمترها بیشتر به شکل پیچ گوشتی ساخته می‌شوند و افزون بر باز و بسته کردن پیچ، برای تشخیص سیم فاز از سیم نول نیز بکار می‌رود.