مدل سیستما

استفاده از هواکش در یک محیط باعث می شود که هوای سنگینی که بر اثر فعالیت یا رطوبت ایجاد شده به بیرون از محیط انتقال پیدا کند و با هوای تازه بیرون جایگزین شود.